Pytania i odpowiedzi
PDF Drukuj Email

1. Jaka jest w 2009roku  kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

Jest to kwota do 18 500zł.

2. Na jaki rodzaj działalności środki mogą być udzielone?

Środki mogą być udzielone na działalność w branży wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, prowadzonej na własny rachunek w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły.

3. Na co środki na działalność mogą być przeznaczone?

Środki na podjęcie działalności mogą być przeznaczone na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności, tj.:

 • zakup maszyn, urządzeń i innych rzeczy bądź przedmiotów, które charakteryzują się długim okresem użytkowania, postacią rzeczową oraz są zdatne do użytku i niezbędne do prowadzenia działalności,

 • zakup materiałów, towarów, surowców do produkcji maksymalnie do wysokości 50% przyznanych środków,

 • remont i adaptację lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza maksymalnie do wysokości 10% przyznanych środków,

 • reklamę i promocję działalności gospodarczej maksymalnie do wysokości 10% przyznanych środków.


4. Na co środki na działalność nie mogą być przeznaczone?

Środki na podjęcie działalności nie są przyznawane na:

 • zakładanie spółek

 • działalność sezonową

 • płace, opłaty ZUS, kaucje, koszty dzierżawy, inne koszty związane z prowadzeniem działalności

 • opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje

 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasing i inne instrumenty finansowe, np. polisy

 • handel obwoźny, handel na bazarach i targowiskach

 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów kapitalnych oraz koszty zakupu lokalu

 • remont i adaptację lokalu, w przypadku gdy działalność w głównej mierze będzie prowadzona poza lokalem wskazanym do remontu,

 • remont i adaptację lokalu w wysokości przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty środków,

 • działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju,

 • zakup ruchomości i innych rzeczy wyszczególnionych w specyfikacji zakupów od współmałżonka,

 • zakup samochodu,

 • działalność w innej formie niż jednoosobowa firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),

 • zakup materiałów, towarów, surowców do produkcji w wysokości przekraczającej 50% wnioskowanej kwoty środków.

5. Jak długo należy prowadzić działalność gospodarczą, na którą otrzymało się środki z PUP? Istnieje obowiązek prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy.


6. Jakie warunki należy spełniać, aby ubiegać się o dotację na działalność?

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony po spełnieniu przez bezrobotnego następujących warunków:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia,stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

 • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 • spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

 • nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,

 • przedstawił formę zabezpieczenia,

 • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony,

 • przedstawił biznes plan zawierający analizę finansowo ? ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia.


7. Kto może być zwolniony z udziału w obowiązkowym szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku na wniosek bezrobotnego może wyrazić zgodę na zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności osoby, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 • ukończyły w/w szkolenie w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,

 • prowadziły działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,

 • posiadają wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomicznym, prawniczym lub zarządzanie.


8. Jakie zobowiązania na bezrobotnego nakłada umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności? Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

 • wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 ? tego dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego,

 • udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

 • zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli: otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej), podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i naruszy inne warunki umowy.


9. Jakie dokumenty związane z dokonanymi zakupami należy przedstawić rozliczając się z dotacji?

Dopuszczalnymi dokumentami na podstawie, których następuje rozliczenie otrzymanych środków są:

 • faktury, w przypadku faktur w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia faktury na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 • rachunki,

 • umowy kupna ? sprzedaży ( z wyraźnym oznaczeniem kupującego i sprzedającego: imię i nazwisko lub nazwa, adres, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego) wraz z oświadczeniem sprzedawcy sprzętu i potwierdzeniem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy (przelew, dowód KP) potwierdzający zapłatę kwoty na którą została wystawiona faktura, rachunek, umowa kupna ? sprzedaży.

10. Jakie są możliwe formy zabezpieczenia?

 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarantowany przez co najmniej dwóch poręczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony lub mających zagwarantowane zatrudnienie przez okres co najmniej 3 lat (licząc od dnia zawarcia umowy z PUP). Poręczycielem może być również emeryt, rencista, osoba prowadząca działalność gospodarczą (pod warunkiem, że Urząd Skarbowy wystawi zaświadczenie o przychodach za poprzedni rok działalności gospodarczej, która funkcjonuje na rynku minimum sześć miesięcy). Ponadto osoba prowadząca daną działalność gospodarczą musi dostarczyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu. Poręczycielem nie może być: osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się w formie ryczałtu oraz osoba, której Urząd Skarbowy nie wystawi zaświadczenia o przychodach. Łączne przychody (dochody) poręczycieli muszą stanowić co najmniej 20% kwoty środków przyznanych osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, przy czym wynagrodzenie brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy) jednej osoby nie może być niższa od kwoty 1.400,- zł brutto.

 • Zastaw na prawach lub rzeczach do wysokości 150% kwoty przyznanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej lub przyznanej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, a w przypadku zastawu samochodu do wysokości 250%.

 • W przypadku zgody Powiatowego Urzędu Pracy na zabezpieczenie w formie zastawu należy dołączyć następujące dokumenty: aktualna wycena sporządzona przez Rzeczoznawcę (z danego roku), polisa ubezpieczeniowa ? ubezpieczenie mienia od kradzieży, ognia i innych żywiołów.

 • Blokada rachunku bankowego w wysokości 130% kwoty przyznanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.

 • Gwarancja bankowa w wysokości 130% kwoty przyznanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia. W celu ustanowienia gwarancji bankowej należy dołączyć dokumenty potwierdzone przez bank o udzieleniu gwarancji bankowej.

 • Poręczenie wg prawa cywilnego, które może być udzielone przez co najmniej dwóch poręczycieli, zatrudnionych na czas nieokreślony lub mających zagwarantowane zatrudnienie przez okres co najmniej 4 lat (licząc od dnia zawarcia umowy). Poręczycielem może być osoba fizyczna, osoba prawna, w tym spółdzielnia socjalna. Poręczycielem może być również emeryt, rencista, osoba prowadząca działalność gospodarczą (pod warunkiem, że Urząd Skarbowy wystawi zaświadczenie o przychodach za poprzedni działalności gospodarczej, która funkcjonuje na rynku minimum sześć miesięcy). Ponadto osoba prowadząca daną działalność gospodarczą musi dostarczyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu.

Ostateczną decyzję o wyborze formy zabezpieczenia podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

11. Ile trwa szkolenie z zakresu przedsiębiorczości?
Szkolenie to trwa około10 dni.

12. Co to jest numer PKD?
PKD to skrót do Polskiej Klasyfikacji Działalności. PKD to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki. PKD wykorzystywana jest między innymi do klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON - wg rodzaju prowadzonej przez nie działalności. zukając numeru PKD można udać się najbliższego urzędu miasta lub wejść na stronę internetową www.pkd-24.pl

13.Czy trzeba posiadać własne środki pieniężne, aby starać się o dotację na działalność?
Nie, PUP nie stawia takich wymagań. Posiadanie własnych środków nie jest konieczne.